Program

Volební program a programové priority Koalice pro Prahu 3

BEZPEČNOST

 • Bezpečí obyvatel městské část Praha 3 je naší prioritou. Proto posílíme přítomnost strážníků v ulicích. Ti se budou soustředit na lokality jako je Dolní Žižkov, Jeseninova, Olšanská a další. Budeme apelovat na zvýšení pozornosti městské policie směrem k potírání sociálně – patologických jevů v oblastech veřejného pořádku, občanského soužití a konzumace návykových látek.
 • Maximálně posílíme bezpečnost na přechodech pro chodce, a to zejména v okolí škol a školek. Uděláme vše proto, aby se obyvatelé a zejména děti cítily v naprostém bezpečí. Spustíme projekt ,,Více světla, více bezpečí“ v jehož rámci bude městské osvětlení reagovat na pohyb a v případě křiku nebo hlasitých zvuků se světlo zintenzivní, aby tak vystrašilo násilníka nebo vandala a zabránilo nebo ztížilo trestnou činnost. Primárně to bude na místech, kde se vyskytuje, nebo lze očekávat výskyt vyšší pouliční kriminality jako jsou násilné činy nebo vykrádání automobilů, sprejerství a pouliční vandalismus.
 • Policie nebude prioritně řešit drobné dopravní přestupky jako je špatné parkování a více se zaměří na bezpečnost občanů a sociálně-patologické jevy.

ZDRAVOTNICTVÍ

 • Polikliniky jsou páteří zdravotní péče v naší městské části. Polikliniku Olšanská budeme spravovat ku maximálnímu prospěchu našich občanů a dokončíme také modernizaci polikliniky Vinohradská.
 • Centrum zdravotní péče Jarov budeme nadále chápat jako partnera v péči o naše občany.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Zasadíme se o rozvoj domácí péče o seniory a handicapované. Chceme, aby mohli občané Prahy 3 všechny výhody čerpat v rodinném kruhu. Postaráme se o ty, kteří se dostali do těžké sociální situace. Obětem domácího násilí, handicapovaným, samoživitelkám, nebo občanům v hmotné nouzi ochotně pomůžeme s úředními záležitostmi v informačním centru Prahy 3.
 • V Ošetřovatelském domově Praha 3 v Habrové ulici podpoříme rozšíření počtu lůžek.
 • Vyhradíme investiční prostředky na rozvoj Integračního centra Zahrada. Mentální i fyzická postižení si vyžadují maximální péči a tu je dětem denní stacionář schopný nabídnout.

ŠKOLSTVÍ

 • Všechny kroky budeme směřovat k jasnému cíli – školství v Praze 3 bude nejkvalitnější v celém hlavním městě. Toho docílíme i spoluprací s řediteli MŠ a ZŠ. Společně sestavíme výhled investičních akcí potřebných pro bezpečný chod a rozvoj školy.
 • Školy, které zřizuje naše městská část budou klást důraz na výuku cizích jazyků a zajistí tak kvalitní jazykovou průpravu všem žákům. Každý žák se naučí minimálně dva jazyky, a to za pomoci rodilých mluvčí, kteří budou jazyk buď vyučovat nebo se budou na výuce aktivně podílet spolu s českým pedagogem.
 • Podpoříme spolupráci mezi školami napříč národy a s tím spojenou i další výměnu zkušeností mezi pedagogy. Studentům nabídneme výměnné pobyty. Budeme pokračovat v zavádění moderních trendů do výuky. Pedagogové i žáci budou pracovat s informačními a komunikačními technologiemi.
 • Zaměříme se na prevenci rizikového chování mládeže. Budeme se snažit dětem pomoci s osvojením si pozitivního sociálního chování a s rozvojem osobnosti. Nabídneme jim sportovní a umělecké aktivity.
 • Školy musí být konkurenceschopné a taky uměl spolupracovat, proto budeme podporovat práci s nadanými studenty napříč školami.
 • Postaráme se o učitele, nabídneme jim služební byty.

BYTOVÁ POLITIKA

 • Budeme pokračovat v privatizaci všech bytů. Urychlíme jejich předání do rukou oprávněných nájemníků obecních bytů.
 • Podpoříme projekty zahrnující výstavbu nových bytů a s tím související prostory pro občanskou vybavenost.
 • Jednou z našich priorit je oprava vnějších plášťů bytových a činžovních domů v majetku MČ. Dokončíme také revitalizaci domů v Roháčově, Blahoslavově a Ondříčkově ulici.
 • Prodej a pronájem bytových jednotek nabídneme za tržní ceny. Ke koupi nabídneme i nebytové jednotky, které není výhodné komerčně pronajímat.
 • Stanovíme minimální počet bytů, které budou i nadále k dispozici nejvíce potřebným po dobu trvání krizové situace. Sociální byty ale nemají být trvalým bydlištěm, avšak mají sloužit pouze k bydlení po přechodnou dobu.
 • Nepronajaté byty a nebytové jednotky budeme efektivně přidělovat. Dáme je do veřejných aukcí, které budou elektronické a transparentní. To vše bez zbytečných průtahů.
 • Služební byty přidělíme klíčovým profesím jako jsou policisté, hasiči, učitelé a zdravotníci. Podpoříme mladé rodiny, kterým nabídneme startovací byty.
 • Pokud se senioři budou z finančních důvodů stěhovat z většího bytu do menšího, vyjde jim městská část maximálně vstříc.

FINANCE

 • Zodpovědným hospodařením docílíme toho, aby byl rozpočet vyrovnaný a stabilizovaný. Na tom založíme hospodaření naší městské části i pro budoucí generace.
 • Prověříme možnosti dalších úspor, budeme efektivně šetřit a peníze investovat tam, kde jsou opravdu potřeba. Budeme opět usilovat o dotace a finanční podporu z fondů Evropské unie.
 • Identifikujeme rozpočtové kapitoly, kde dosud nedošlo k předpokládanému čerpání. Utržené peníze z privatizace bytů opět investujeme do oprav a modernizace bytového fondu. Vytipujeme další majetek městské části, který bude vhodný k případné privatizaci.

MAJETEK

 • Budeme hájit právo vlastnit majetek a využijeme všech právních možností k zabránění squatů typu Klinika.
 • Aktivně využijeme fond obnovy a rozvoje a budeme spolupracovat se soukromými majiteli na tom, abychom výrazně zlepšili stav nemovitostí v Praze 3. Zavedeme proto i bezúročné půjčky.

DOPRAVA

 • Prosadíme, aby metro D vedlo na Žižkov a navazovalo na už rozrůstající se zástavbu. Naše slovo bude na Magistrátu slyšet. Zájmy Prahy 3 budeme hájit na jednáních s Dopravním podnikem i dalšími zainteresovanými subjekty.
 • Prosadíme, aby nová tramvajová trať vedla od Nákladového nádraží Žižkov ve stopě zrušené železniční tratě až k napojení na Malešickou a Českobrodskou ulici.
 • S vedením hlavního města jsme připraveni vyjednat takové podmínky pro parkování, které co nejefektivněji uspokojí potřeby občanů této městské části. Pro ně také přibydou nová parkovací místa. S cílem usnadnit parkování odstraníme kovové chrániče stromů.
 • Zbytečné dopravní regulace zrušíme. Regulace zůstanou jen na místech, kde je to nezbytně nutné pro plynulost a bezpečnost dopravy. Nebudeme také upřednostňovat jeden dopravní prostředek na úkor jiného. Nutné opravy rekonstrukce budeme realizovat tak, aby život našich občanů omezovaly jen v co nejmenší možné míře.
 • Nepřehledné přechody pro chodce zejména v ulici Jana Želivského jsou nepřípustné. Tam i na jiných potřebných místech naší městské části zajistíme instalaci bezpečných světelných přechodů.
 • Majitelé restauračních zařízení nám nebudou muset platit za vedení zahrádek. Nepřipustíme, aby občanům chyběla místa k setkávání jen kvůli povinnosti restauratérů platit nesmyslné poplatky. Společenský a kulturní život v Praze 3 budeme nadále podporovat.
 • Okruh v úseku Spojovací – Jarov je nutné zahloubit pod zem. Nesmí zatěžovat životní prostředí.
 • Spojíme síly s městskou částí Praha 2 a společně zajistíme přímé pěší spojení ze Seifertovy ulice až do odbavovací haly hlavního nádraží.

EFEKTIVNÍ ÚŘAD

 • Budeme bojovat proti zbytečné byrokracii, která obyvatele obtěžuje a bere jim volný čas. Zavedeme možnost elektronického podání. Komunikaci s úřadem městské část maximálně zjednodušíme.
 • Podpoříme elektronizaci úředních agend. Občané se na nás budou moct kdykoli obrátit. Zřídíme Centrum elektronické pomoci (CEP), které jim s elektronickými službami pomůže.
 • Veškerou agendu MČ sestěhujeme na Havlíčkovo náměstí, kde vytvoříme moderní úřad s rozšířenými úředními hodinami. Vyřizování bude snadnější, přehlednější a rychlejší.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Kultivace veřejného prostoru bude respektovat a zachovávat tradiční ráz MČ Praha 3. Navýšíme počet odpadkových košů, a to včetně těch na psí exkrementy. Developerské projekty nebudou vznikat bez začlenění zeleně. Nedovolíme, aby z Prahy 3 zmizely parky a místa pro odpočinek, naopak budeme aktivně podporovat vznik dalších.
 • Podpoříme výsadbu stromů jejichž kořenový systém umožňuje efektivní zadržování vody. Voda z naší krajiny rychle odtéká a období dešťů se střídá s obdobím extrémních teplot a sucha. Retence je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak přírodu šetřit a chránit.
 • Občané MČ P3 aktivně třídí odpad a my je v tom podpoříme rozšířením sběrných míst, které vyjednáme se svozovými firmami. Odpad se také bude vyvážet častěji, četnost svozů zvýšíme zejména v kritických časech.
 • Klidný a vhodný pro relaxaci. Takový ráz parku Parukářka chceme pro obyvatele Prahy 3 zachovat. Omezíme v něm tedy koncerty a zkulturníme občerstvovací zařízení. Vnímáme oblibu zejména u maminek s dětmi a chceme, aby právě oni se cítili v parku co nejlépe.

NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV

 • Zástavba Nákladového nádraží Žižkov musí být hotová co nejrychleji. A to včetně napojení na městský okruh. Zajistíme tak plynulý provoz Koněvovy ulice a přetížené nebudou ani jiné ulice v Praze 3. Nové komunikace a výstavba ale v žádném případě nebudou vznikat na úkor zeleně. Propojíme park Židovských pecí s Olšanskými hřbitovy.

KULTURNÍ ŽIVOT

 • Nadále budeme aktivně podporovat lokální produkci, zemědělství a malochovy organizováním farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad, které si již oblíbili obyvatelé ze všech koutů hlavního města. Budeme také prosazovat pořádaní farmářských trhů v oblasti Jarova.
 • Fotbalový klub Viktoria Žižkov budeme i nadále vnímat jako součást společensko-kulturního dědictví Prahy 3.
 • Budeme pokračovat v pořádání veřejných kulturních akcí jako jsou Vinobraní, Masopust, Merkádo nebo Signal Festival. Kromě toho budeme podporovat stavební kameny kultury naší městské části jako je například Divadlo Járy Cimrmana, ale i poměrně mladé projekty jako je třeba informační centrum a galerie Toyen.
 • Kvalitní program v Atriu na Žižkově i v Kulturním centru Vozovna bude i nadále pořádat kulturní příspěvková organizace Za Trojku, se kterou budeme úzce spolupracovat.
 • Jsme si vědomi výrazného podílu křesťanství na vývoji evropské civilizace. Jeho univerzální hodnoty pokládáme za inspirativní i pro dnešní dobu. V Praze 3 chceme dát prostor aktivitám církví a náboženských společností v duchu tolerance a vzájemného dialogu.
 • Areál Pražačka budeme po vybudování nového venkovního bazénu i dále zvelebovat pro široké využití rodinami s dětmi, seniory, plavci i neplavci. Vedle nového bazénu vybudujeme brouzdaliště, plánujeme i rozšíření plochy v okolí bazénu.